Judisk undervisning

Daghemmet Gan Jeladim

Gan Jeladim är det enda judiska daghemmet i Finland och det fungerar i Helsingfors Judiska Församlings lokaler. Vi har fyra grupper i vårt daghem för barn 3-7 år, inklusive en förskoleklass. Daghemmet rymmer 42 barn och är mycket populärt. Barnen lär sig på ett naturligt sätt inom ramen för den dagliga verksamheten judisk religion, seder och traditioner samt det hebreiska språket. Varje dag serveras barnen smaklig kosher-mat: frukost, lunch och mellanmål som tillverkas i vårt eget kosher kök. Församlingens gård har en välutrustad ny lekplats som barnen utnyttjar dagligen.

Helsingfors Judiska Samskola

Finlands första judiska skola började sin verksamhet redan 1893. Den här Judiska skolan verkade bara i sju år, man var tvungen att redan år 1900 stänga skolan på grund av finansiella svårigheter. Trots att de finska judarna beviljades civila rättigheter år 1918 och därmed öppnades alla läroanstalter för dem, såg man en egen allmänbildande judisk skola som en nödvändighet. På aktiva föräldrars initiativ grundades en egen skola, Judiska Samskolan i Helsingfors, vars verksamhet startade 15.11.1918. Skolans undervisningsspråk byttes till finska 1936 och samtidigt byttes skolans namn till Helsingin juutalainen yhteiskoulu (Helsingfors Judiska Samskola). 1977 byttes namnet till Juutalainen koulu (Judiska skolan) efter att grundskolsreformen i Finland trätt i kraft.

Skolan har idag återtagit sitt ursprungliga namn och heter nu Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu. Det är en privat skola som upprätthålls av Helsingfors Judiska Församling och erbjuder grundskoleundervisning.  Skolan leds av en styrelse som församlingens fullmäktige väljer på en treårs period. Kostnaderna för skolan täcks till 60% med ett samhälleligt stöd, den resterande delen står judiska församlingen för. Undervisningen är avgiftsfri förutom eventuella resekostnader.

Utöver grundskoleundervisningen har skolan som ett specialuppdrag undervisning i judisk religion och tradition samt hebreiska. De fyra lägsta klassernas religionsundervisning innefattar även bibelns historia. Från och med årskurs 6 ingår i historieundervisningen även judisk historia. Hebreiska studeras från årskurs 1. År 2005 införde skolan det suggestopedagogiska Tal Am-programmet i sin läroplan. Hebreiska undervisas i två olika grupper  baserat på huruvida hebreiska är ett hemspråk eller ett främmande språk. Programmet har gett goda resultat i årskurs 1-4.

Skolans centrala värden är judendom, mänsklighet, internationalitet och ”att lära sig att lära sig”. Undervisningen i judendom innefattar all den undervisning, ledning och attitydfostran som strävar till att uppfostra eleverna till judar som är positivt inställda till sin judendom och som känner samhörighet med sin församling och sitt folk. För att uppnå det här målet används i undervisningen å ena sidan de sk. judiska ämnen (religion, judisk historia och hebreiska) och  å andra sidan inkluderas i skoldagens vardag och fest olika judiska traditioner och aktiviteter. Detta skapar en skolomgivning där skoleleverna i praktiken följer en judisk livstil. Även i andra ämnen poängteras judiska teman.

Skolan hade på mitten av 1970-talet 50 elever. Under 2000-talet ökade elevantalet till 113 – cirka 90 procent av församlingens barn i skolåldern. Ökningen i skolans elevantal har påverkats av inflyttningen av ryska och israeliska judar till Finland och speciellt till huvudstadsregionen. Som hemspråk talar eleverna även ett flertal andra språk utöver finska och svenska. Eleverna kommer till skolan från huvudstadsregionen och övriga Nyland. Majoriteten av eleverna är dock från Helsingfors.

Kontaktuppgifter: Malmgatan 26, 00100 Helsingfors Finlnd, +358 9 586 0310, http://hjyk.fi

Söndagsskola

Söndagsskolan är avsedd för alla de barn och ungdomar, som inte går i judiska skolan men som behöver undervisning i judisk religion. Söndagsskolan är riktad till barn i 10-11 års åldern och hela familjen bjuds med till en del av aktiviteterna och undervisningen. Om barnet inte går i judiska skolan förutsätter försmlingen att barnet deltar i Söndagsskolan före själva Bnei-mitsva undervisningen börjar för att kunna fira sin bat/bar-mitsva ceremoni i Helsingfors synagoga.

Tillägsinformation fås från församlingens kansli:
srk@jchelsinki.fi
+358 09 586 0310

Bnei mitsva -undervisning

Bnei mitsva –åldern är en mycket viktig och speciell tid i judendomen, i barnets liv och i föräldrarnas liv. Enligt judisk lag är pojkar bar mitsva när de fyller 13 år och flickor bat mitsva när de fyller 12 år (pluralis bnei mitsva). Bar/bat mitsva innebär att ta ansvar för sina egna gärningar, mitsvot. 

I den här åldern blir barnet myndigt eller fullvuxet i en andlig mening. Att vara andligt vuxen betyder förmågan att förstå livets svårigheter och betydelse. I den här åldern sker också en fysisk utveckling och tillväxt, och de här förändringarna och ett ökat ansvarstagande sker inte över en natt. Processen är tvärtom lång. Därför är bnei mitsva-programmet viktigt för hela familjen.

Bl.a. följande områden ingår i bnei mitsva -undervisningen:

 1. Jag och min vän
  Undervisning i grupp, interaktivt med andra.
 2. Jag och min familj
  En undervisningperiod för Bnei mitsva -undgomen och dess familj, om hur man kan känna judisk andlighet och förstå familjens centralala roll i judendomen.
 3. Jag själv
  Ett personligt program och en förberedelse till ceremonin och inlärning av speciella mitsvot skilt för pojkar och flickor. Som tillägg diskussioner med familjen om andra önskade rubriker.
 4. Jag och min församling
  Frivilligt arbete med besök till Sara-hemmet, förberedelser inför helger mm. De ungdomar som under tidigare år genomgått Bnei mitsva programmet hjälper till att ordna och organisera aktiviteterna.
 5. Jag och mitt barn
  Möten enbart med föräldrarna.
 6. Lägren
  Ungdomarna har en möjlighet att använda det som de lärt sig under kursen i verkliga livet. Uppleva den judiska gruppens styrka och anda.

Bnei mitsva –programmet innehåller även privat undervisning och gruppmöten och som sagt; även läger. Familjens och hemmets stöd och samarbete är ytterst viktigt under programmets lopp. Programmet är planerat och utförs i samarbete med judiska församlingen och judiska samskolan.

För att fira sin bnei mitsva ceremoni i Helsingfors synagoga förutsätts deltagande i församlingens bnei mitsva-undervisning.

Kontaktuppgifter: srk@jchelsinki.fi, +358 9 5860310