Församlingen och dess organisation

Församlingens uppgift är baserad på Toran eller de fem moseböckerna och går ut på att erbjuda sina medlemmar möjligheten att utöva sin religion, att erbjuda religionsundervisning, upprätthålla de nödvändiga enheterna såsom begravnings-, sjukvårds-, och socialhjälpföreningarna, judiska skolan, daghemmet och seniortjänster samt att överlag agera på ett sätt som befrämjar dess medlemmars intressen inom judisk-religiösa,- nationella och civilisationsfrågor.

För att medlemmarna helhjärtat skall kunna utöva sin religion upprätthåller och organiserar församlingen bl.a. följande tjänster:

 • gudstjänster på vardagar, sabbater och judiska helger,
 • försäkrar sig om att det finns en tillräcklig mängd Tora-rullar och andra heliga skrifter och böneböcker,
 • upprätthåller ett register över mohelim, godkända av församlingen, och erbjuder tjänster vid omskärelse,
 • organiserar bar- och batmitsva skolning för församlingens ungdomar,
 • upprätthåller ett register över personer, som har vigselrätt och erbjuder vigseltjänster,
 • upprätthåller en mikve-bassäng för rituell rening,
 • ansvarar för anskaffning och försäljning av kosherkött och andra kosherlivsmedel 
 • ansvarar för begravningar  och upprätthåller begravningsplatser.

För att kunna förverkliga de ovannämnda uppgifterna och tjänsterna anskaffar och upprätthåller församlingen synagogor, bönerum, begravningsplatser och –kapell och andra nödvändiga utrymmen och byggnader.

Organisationen

Till församlingens institutioner hör församlingsfullmäktige, förvaltningsrådet, nämnder, styrelser och olika utskott. Församlingen representeras av förvaltningsrådet och den högsta beslutsfattande makten tillhör församlingens fullmäktige. Församlingsfullmäktige väljer också församlingens rabbin.

Församlingens fullmäktige består av 32 ledamöter, vilka, liksom deras suppleanter, väljs i församlingsvalet för en treårsperiod. Rösträtt i församlingsvalet har alla församlingsmedlemmar som fyllt 18 år vid början av valåret. 

Förvaltningsrådet består av ordförande och minst åtta övriga medlemmar sk. förmän, i enlighet med församlingsfullmäktiges beslut inför varje val.

Förmännens ansvarsområden består av:

 1. religiösa ärenden;
 2. judisk-nationella ärenden;
 3. judisk-kulturella ärenden;
 4. sociala ärenden;
 5. ekonomisk-finansiella ärenden;
 6. ungdomsärenden;
 7. informationsärenden och
 8. övriga ärenden

Förmannen för de religiösa ärenden är samtidigt synagogans förman [gabe].

Förvaltningsrådet ansvarar för församlingens administration och dess verksamhet.